Tvärförvillelse Södertörn ger hopp och möjligheter

Det har blivit svårare att sälja in motorvägsbyggen. Förr kunde man peka med hela armen och skrika ”Autobahn” men nu har både nazistiska skrytbyggen och klimatförstörande massbilism fått en lätt negativ klang i vissa kretsar, så nu gäller det att uttrycka sig lite mer tvärförvillande.

Vissa tycker exempelvis att det här med att bygga fler och större motorvägar för mer och mer biltrafik inte passar med för tillfället trendiga idéer om att tänka på klimat, försöka minska bilberoende i storstäder och sånt.

Trafikplats Gömmaren i solnedgång. ”Ett smidigt, grönt och tryggt transportstråk” Källa: Reklamfilm för Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverket, Youtube

Då har de inte sett argumentationen för Tvärförbindelse Södertörn, den nya jättemotorvägen som Trafikverket planerar mellan Vårby och Haninge i södra Stockholm. Det är nämligen en hållbar motorväg:

”Hållbarhet har stark bäring i vägplanen för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn”

Trafikverkets projektchef om den nya motorvägen.

Hållbar motorvägssatsning? Jadå, det kommer självklart serveras ekologiskt bubbel på invigningsfesten!

Vi tycker inte att några argument är dåliga när det gäller att sälja in nya motorvägar.

En klimatmotorväg som ger hopp och möjligheter!

En motorväg som byggs genom naturreservat, för tunga lastbilstransporter och ökad biltrafik, men som beskrivs som grön och en satsning på kollektivtrafik, cykel, gång och sjöfart för att biltrafiken ska minska. Låter det tvärförvillande? Då ska du se Trafikplats Gömmaren.

Trafikplats Gömmaren
Trafikplats Gömmaren

Logiken är glasklar i miljökonsekvensbeskrivningen: Tvärförbindelse Södertörn ökar biltrafiken och motverkar klimatmålen. För att nå dom krävs minskad vägtrafik och satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel. Därför är det bra att vi bygger denna nya jättemotorväg för ökad vägtrafik! Observera orden ”kan” och ”tillgängliggör” i andra stycket:

Klimatpåverkan och klimatanpassningEnligt prognoserna för trafikflödena på väg 259 Tvärförbindelse Södertörn samt övriga vägar på Södertörn och i södra Stockholm, samt genom de klimatgasutsläpp som byggandet av vägen kommer leda till, kommer den nya motortrafikleden inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045. För att klimatmålen ska nås krävs starkare styrmedel tillsammans med effektivare fordon och en övergång till alternativa bränslen, hållbara material samt en övergång från vägtrafik till kollektivtrafik, gång och cykel.Genom att nya gång- och cykelbanor anläggs samt att nya stomlinjer för buss införs och trafikeras på sträckan kan väg 259 Tvärförbindelse Södertörn bidra till att resenärer enklare och säkrare kan ta sig fram gående, via cykel och med tillförlitlig kollektivtrafik. En sådan utveckling tillgängliggör ett mer hållbart resande som ger mindre utsläpp av klimatgaser än resor med personbil.
Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, kapitel 7

Samtidigt som vi bygger en stor motorväg som vi vet kommer öka bilismen så ger vi faktiskt möjligheter till annat. Till exempel kan det ju vara möjligt att det är fler som promenerar längs den 2 mil långa motorvägen än som åker bil, som det är här nedan i Trafikverkets illustrationer. Vi säger inte troligt, vi säger möjligt!

I miljökonsekvensbeskrivningen finns till och med dubbelmöjligheter! Direkt efter att Trafikverket återigen konstaterat att motorvägen motverkar klimatmålen dyker dessa möjligheter att förbättra möjligheter att nå målen plötsligt upp!

Källa: MKB kap 8

Satsningen på möjligheterna för kollektivtrafik består i huvudsak i att man bygger en motorväg för bilarna så att de inte ska vara lika mycket i vägen för bussarna som de är idag.

Man kan även se det som att man skapar möjligheter till främjande av interkulturell hemslöjd, för genom att bilarna får en ny stor motorväg att köra på är de inte lika mycket i vägen för eventuella främjanden av interkulturell hemslöjd heller. Det är ju jättebra!

Räcker inte möjligheterna finns alltid hoppet kvar. Om man har problem med för mycket biltrafik löser man det enklast med en satsning på mer biltrafik. Och hoppas att det hjälper:

Nya stora bilvägar brukar öka biltrafiken, men Trafikverkets förhoppning är att den ska minska den här gången!

Hur skulle det se ut om man tvärtom satsade på kollektivtrafik och cykel när man säger sig vilja satsa på kollektivtrafik och cykel? Vi frågade en kontakt på Trafikverket men hen fick kortslutning.

En del har kritiserat Trafikverkets ständiga satsningar på mer biltrafik. Men grundproblemet som kritikerna inte tycks förstå är ju fundamentalt:

Var skulle den ökande biltrafiken köra om vi satsar på minskad biltrafik???

En motorväg för cykeltrafik

Att Tvärförbindelse Södertörn främst byggs för gång och cykel syns tydligt i denna illustration. Det gula är gång- och cykelbana (som förvisso redan finns, men den får finare utsikt över 14 motorvägsfiler)

Illustrationskarta Trafikplats Gömmaren (14 körfält)
Här syns tydligt att det är för cykeltrafiken vi bygger denna väg. Det gula överst är cykelbana. Lite väl tilltagen kanske?

Precis som i fallet med kollektivtrafiken är en viktig del av satsningen på ökad cykling att bygga en 10-miljardersmotorväg för ökad biltrafik. Förhoppningsvis blir cyklisterna så hänförda av motorvägsutsikten att de glömmer bort att andas. Annars kan det få konsekvenser för deras hälsa:

Av ny-/ombyggd gång- och cykelväg som ingår i vägplanen har cirka 0,4 kilometer halter över MKN för PM10. Cirka 13 kilometer har halter över miljömålet. Sammantaget bedöms att dessa partier har en hög användning (utnyttjas ofta) och effekten är måttlig eller stor negativ.  Konsekvensen för människors hälsa vid utnyttjande av vägplanens gång- och cykelvägar blir måttlig till stor negativ. Stor negativ konsekvens inträffar där gång- och cykelväg som ingår i vägplanen påverkas av halter över PM10 MKN. Åtgärder kommer dock genomföras för att minska risken för överskridanden av MKN PM10 vid dessa gång- och cykelvägar.
Källa: MKB kap 7
Tabell 7.2.4. Tabellen redovisar hur gång- och cykelvägar inom och utanför planförslaget påverkas av halter över PM10 miljökvalitetsnorm och över miljö-målet.
Källa: MKB kap 7

Ohälsosamt med cykling alltså. Det visste vi väl! Men vad är det då för åtgärder som ”kommer genomföras”? Trafikverket skriver:

7.2.8  Förslag till ytterligare åtgärder och försiktighetsmått•För att ytterligare minska halterna av partiklar som bildas vid slitage av vägbanan finns det flera åtgärder som är effektiva, bland annat minskad dubbdäcksanvändning, generellt sänkt hastighet, städning och dammbindning. Andra åtgärder som kan ge minskad vägtrafik generellt sett är förbättrad kollektivtrafik, främjande av gång- och cykeltransport, resvanepåverkan och smartare samhällsplanering.
Källa: MKB kap 7

Sänkt hastighet och minskad vägtrafik??? Skulle inte tro det. Men ”främjande av gång- och cykeltransport” och ”smartare samhällsplanering” är ju exakt det vi håller på med i och med detta motorvägsbygge, vilken tur! Då är det ju lugnt.

Detta är en viktig del av den mytomspunna Fyrstegsprincipen, som vägleder Trafikverkets arbete: 1: Bygg motorväg. 2: Säg att den främjar cykel. 3: Få sämre luft. 4: Säg att lösningen är att främja cykel, dvs bygga motorväg. Repetera!

Fyrstegsprincipen. 1: Bygg motorväg. 2: Säg att den främjar cykel. 3: Få sämre luft. 4: Säg att lösningen är att främja cykel, dvs bygga motorväg. Repetera!
Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.”

Fast egentligen måste den planerade cykelvägen skrotas. Enligt väglagen får Trafikverket bara bygga vägar för ”allmän samfärdsel”, därför kan de inte bygga friliggande cykelvägar. I en av Trafikverket nyligen framtagen rapport framgår att det måste finnas ett ”påtagligt funktionellt samband” mellan (bil-)vägen och cykelbanan. De måste ligga inom synhåll och man måste kunna ”växla mellan” dom och huvudvägen. Så är inte fallet här.

Vilken tur att cyklisterna då kan ta bilen på den fina motorvägen!


Skicka in din kärlek för hållbara motorvägar!

Alla hade möjlighet att skicka in sina synpunkter på vägplanen, fram till tisdag 23 februari 2021.

På Alla Hjärtans Dag upptäckte vi att den planerade Trafikplats Lissma kan bli Sveriges hjärtligaste trafikplats. Och kärleken som Trafikverket skänker i vägplanen till alla som älskar bilvägar är besvarad. Skicka in ett ❤️ tillbaka du också!

För att underlätta hade vi tagit fram några färdiga förslag du kan klippa och klistra här nedan.

Skicka in dina synpunkter till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 23 februari. Som ämnesrad, skriv ”Synpunkter gällande ärendenummer TRV 2017/27

Uppdatering: Nu har datumet passerat och här kan du läsa CAR Sveriges resmissvar.

Här är förslag på synpunkter du kan kopiera och klistra in i ditt mail:

Heja heja! En ny motorväg är precis vad vi behöver för att muntra upp oss i denna deppiga tid. Utan bilen stannar klimatet!

Jättesmart att ni bygger för cykel och kollektivtrafik så att jag får en grön ursäkt att ta bilen på motorvägen – Då är jag ju inte i vägen för dom!

Ta bilen så klart, till affären och frisören!
I motorvägsfart på tvären i södern!

Bra att fyrstegsprincipen följs! Max fyra steg ska behöva tas från bildörr till resmål i tätort.

Möjliggör främjande av interkulturell hemslöjd – Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu!

PS. Läs inte vad nätverket Tvärnit Södertörn säger om vägen.